Badania i rozpowszechnienie

foto4

Badania Centów Spotkań

Skuteczność modelu potwierdziły dwa badania kontrolne przeprowadzone w wielu takich ośrodkach w Holandii (1994-2003): formy opieki w Centrów Spotkań porównano z psychogeriatryczną opieką dzienną w tradycyjnych domach opieki. W obu badaniach uczestnicy projektu po 7 miesiącach korzystania z opieki w Centrach Spotkań ujawniali mniej problemów behawioralnych oraz rzadziej objawy obniżonego nastroju i bierności w porównaniu z osobami korzystającymi z opieki dziennej. Dodatkowo, umieszczenie chorego w stacjonarnych ośrodkach opiekuńczych następowało istotnie statystycznie później (po 7 miesiącach do domów opieki przyjęto 4% uczestników programu w porównaniu do 30% chorych korzystających z opieki dziennej).

Opiekunowie, którzy brali udział w programie, ogólnie czuli się bardziej kompetentni i mniej obciążeni niż opiekunowie korzystający z profesjonalnej opieki dziennej (Dröes i in., 2004a). Ponadto, samotni opiekunowie zgłaszali mniej dolegliwości psychosomatycznych. Pacjenci i opiekunowie byli zadowoleni z udziału w programie Centrów Spotkań, a większość opiekunów czuła, że ma wsparcie ze strony innych nieformalnych opiekunów (Dröes i in., 2011).

Rozpowszechnianie

Badania poświęcone modelowi Centrów Spotkań w Holandii ujawniły różne czynniki, które sprzyjały skutecznej realizacji programu, co obejmowało:

  • charakter programu (uzupełnianie luk w ramach oferty obejmującej opiekę danej grupy docelowej),
  • doświadczony personel,
  • odpowiednie finansowanie i
  • dobra współpraca z organizacjami oferującymi opiekę i pomoc socjalną.

Przewodnik dotyczący realizacji programu, film oraz kursy dla personelu zostały przygotowane po to, aby pomagać istniejącym placówkom opiekuńczym zakładać Centra Spotkań, podczas gdy tzw. dział pomocy popularyzował podejście stosowane w ramach tego modelu. W konsekwencji centra pojawiły się w całym kraju i obecnie w Holandii jest ich już 123. Ośrodki te oferują wsparcie dla 2 250 osób z otępieniem i 2 250 opiekunów każdego roku.

Program Wsparcia Centrów Spotkań wzbudził zainteresowanie na całym świecie, również w krajach europejskich. Na razie dwa ośrodki powstały w Surinam i Curacao, natomiast w regionie Emiglia Romagna we Włoszech otwarto już 55 punktów spotkań działających na podstawie omawianego modelu.

W grudniu 2015 roku ukazały się dwie publikacje naukowe opracowane przez zespół projektu MeetingDem dotyczące problematyki Centrum Spotkań „Program Wsparcia Centrum Spotkań – amsterdamski program zintegrowanego wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów” oraz stygmatyzacji w otępieniu „The stigma of dementia”.

Obecnie dostępna jest pierwsza publikacja w języku angielskim opisująca proces implementacji Centrów Spotkań w projekcie MeetingDem „Not re-inventing the wheel: the adaptive implementation of the meeting centres support programme in four European countries“